UBB                                                              Geogr
GT

 

ADMITERE 2022

https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Geografia Turismului, Extensia Bistrița

3 ani, cu frecvență

22 locuri bugetate, 63 de locuri cu taxă

Regulamentul concursului de admitere 2022

REZULTATE

Confirmarea locului (22-25 iulie):

Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să-şi confirme locul prin depunerea online a contractului de studii semnat, iar pentru cei admiși la taxă și dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare (25% din 2800 lei).

Candidații admiși vor depune un dosar cu următoarele acte:

a.      diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original; cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;

b.     carte de identitate, în copie simplă;

c.      certificatul de naştere în original și copie simplă;

d.     adeverinţă medicală tip (în original); 

e.      două fotografii tip 3 cm/4 cm;

f.      adeverință în original pentru candidații scutiți de taxa de înscriere;

g.     documente care să ateste că un candidat este scutit de taxa de admitere;

h.     Contractul de studii universitare (accesabil pe platforma Admiterii după afișarea rezultatelor) în 2 exemplare;

i.       diploma în original pentru candidaţii cu distincții la olimpiadele și concursurile școlare naţionale sau internaţionale de geografie.

 Nedepunerea documentelor originale sau constatarea unor neconcordanţe între actele originale şi cele încărcate online duce la pierderea locului dobândit prin concurs.