header

Admitere

septembrie 2018

3 locuri bugetate

58 locuri cu taxă

PREÎNSCRIERI ONLINE

Regulament Admitere

Înscrierile la  Admitere, sesiunea septembrie 2018, vor avea loc în perioada: 10 – 13 septembrie 2018, orele 9-13

Afişarea rezultatelor iniţiale:14 sept. 2018

Perioada de confirmare a locului: 15 - 18 sept. 2018 (fără duminica)

Afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2018

Admiterea constă din:

 • Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins.

 • Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media generală de la bacalaureat.
  • Repartizarea candidaţilor pe specializări se face conform opţiunii lor de pe fișa de înscriere, în limita locurilor disponibile.
  • Candidaţii vor ocupa locurile prin concurs în ordinea descrescătoare a mediilor generale de la bacalaureat. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).
  • Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:
  • – nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat

   – nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat

  • Candidaţii la toate specializările, care au obţinut în perioada studiilor liceale unul din locurile I, II, III, la faza naţională a Olimpiadei de geografie, distinc    ţii (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele internaţionale de geografie, locurile I, II, III la concursul național Bolyai Farkas, disciplina geografie  sau locul I la concursul Geomondis-etapa regională, vor primi nota 10 (zece).
  • Ocuparea locurilor cu taxă la învăţământul cu frecvență se face din rândul candidaţilor care au optat şi pentru locurile cu taxă pe fişa de înscriere. Selectarea lor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Confirmarea locului

  • Candidaţii admişi la concursul de admitere sunt obligaţi să-şi confirme locul în perioada 15 - 18 sept. 2018 (fără duminică)

CEI CARE NU SE VOR ÎNSCRIE PÂNĂ LA ACESTE DATE  VOR PIERDE LOCUL

 •  La confirmarea locului, candidatul admis va depune un dosar plic cu următoarele acte:
 • diploma de bacalaureat (în original);
 • foaia matricolă (în original);
 • certificatul de naştere în copie și originalul pentru a fi legalizate la facultate;
 • adeverinţă medicală tip (în original);
 • două fotografii tip ¾ cm;
 • copie xerox carte/buletin de identitate;
 • pentru studenţii care urmează a doua specializare – adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student;
 • candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală. Pentru anul univ. 2018-2019 taxa de școlarizare este de 2.800 lei/an.