Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării, prin caracterul său interdisciplinar, promovează spiritul european, fapt evidențiat de colaborarea Extensiei Bistrița cu Universitatea din Besancon.

 

Misiunea specializării: 

Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării este deosebit de atractiv și util, datorită caracterului său interdisciplinar și aplicativ. Pe lângă pregătirea de bază în domeniul turismului sportiv și agrementului, masteranzii acestei specializări primesc o serie de cunoștințe de specialitate din domeniul geografiei, educației fizice, managementului și marketingului turistic, dezvoltării regionale și locale durabile și protectiei mediului. De asemenea, prin orele de practică aferente acestei specializări, ei fac cunoștință cu instituțiile care au în componența lor departamente sau direcții de profil (Primării, Prefecturi, Direcțiile de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliilor Județene, Agențiile de Dezvoltare Regională, Agențiile de turism și Întreprinderile de Turism, Administrațiile ariilor protejate,  etc.).

La nivel de Master este vizată consolidarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice conturate la nivel de licență, fapt care realizează totodată o lărgire a spectrului problematicii planificării și dezvoltării turistice. Finalitatea este constituită de formarea unor specialiști capabili atât de abordări analitice de mare finețe și care pot, totodată, să ofere și soluții la problematica turismului și a optimizării raporturilor din cadrul activităților turistice.

 

Obiectivele specializării: 

Planul de învățământ și programele analitice aferente acestei direcții de specializare asigură o pregătire fundamentală într-un domeniu de mare interes, atât teoretic, cât mai ales practic și anume domeniul turismului în concordanță cu principiile ecodezvoltării. 

Acestea prevăd o pregătire de bază în domeniile amintite anterior, completată cu o pregătire practică, menită să asigure cunoștințele necesare în domeniul promovării turismului sportiv, agrementului, amenajării și dezvoltării turistice, optimizării practicării turismului sportiv și a activităților motrice de timp liber pentru toate vârstele.

Principalele obiective ale acestei specializări sunt:

 

Competențe generale și specifice

Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării urmărește pregătirea de specialiști în ecoturism sportiv, capabili să antreneze turiștii în activități motrice de timp liber, în acțiuni de protecție și conservare a mediului, amenajare turistică, management, care să posede următoarele competențe generale și de specialitate:

 

Conținutul programului de învățământ

Programul de învățământ este structurat în conformitate cu cerințele actuale în ceea ce privește organizarea programelor de masterat, având o durată de 4 semestre, 12 discipline obligatorii și 6 discipline opționale:

 

Discipline obligatorii:

 

Discipline opționale:

 

Absolvenții acestei specializări vor putea activa într-o serie de instituții precum agenții de turism, unități de cazare turistică și instituții ce deservesc sectorul turistic, centre de  informare și promovare turistică, departamente de turism ale consiliilor locale și județene, agenții de dezvoltare regională, ministere, agenții guvernamentale, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, centre sportive, recreative și culturale, cluburi și asociații sportive, administrații ale ariilor protejate, unde ar putea accesa următoarele profesii:

 

În condițiile promovării Modulului Pedagogic, absolvenții vor putea activa ca și cadre didactice de specialitate în orice unitate de învățământ de stat sau privat de nivel gimnazial și liceal.

De asemenea, absolvirea studiilor masterale oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul următor, cel al doctoratului.

Absolvenții acestei specializări pot dobândi, la cerere, Brevetul de Manager în Turism.

 

 

 


TURISMUL SPORTIV ȘI AGREMENTUL DIN PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII


Master interdisciplinar cu domeniul Educație Fizică și Sport
la Extensia Universitară Bistrița