UBB                                                              Geogr
GT

Licență 2024 Geografia Turismului, Extensia Bistrița

 

Regulament licență Geografie 2024

 

CALENDAR DESFĂȘURARE EXAMEN LICENȚĂ: 

iunie 2024 – Înscrierea candidaţilor

Acte necesare:

- Cerere de înscriere;
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
- certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
- cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care:
   a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
   b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
   c) denumirea oficială a localității s-a schimbat;
   d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
- două fotografii tip format ¾ ;
- atestat/certificat de competență lingvistică;

- lucrarea de licență/diplomă, în format electronic (CD), însoțită de acceptul coordonatorului științific (cu includerea raportului de similitudine) și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării.

 

iulie 2024Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și susţinerea lucrării de licenţă.

- ora 09:00, sala 15.

Tematica probei orale - licență 2024